دوره های آموزشی ویژه حرفه ای

دوره های آموزشی ویژه حرفه ای دوره های آموزشی متافیزیک هستند که به صورت ویژه و حرفه ای تهیه شده اند. شرکت کنندگان در این دوره ها میبایست لبتدا به عضویت علی لند در آمده و سپس با ورود به این صفحه دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس اقدام به شرکت در این دوره های آموزشی متافیزیک کنند. دوره های آموزشی متافیزیک در این بخش به صورت ترمی / جلسه ای هستند.